Informasjon for fastleger i Bærum kommune

Følg Bærum kommune på


Innhold A-ÅA

Akutthjelp til barnefamilier


Friskliv og mestring

L

Lege til personer uten fastlege


Pasient- og brukerrettighetsloven


Smittevern i Bærum


Tvangsinnleggelse


Alvorlige psykiske lidelser og rus

H

Helsestasjon for ungdom


Legeerklæring Altea


Pasientforløp Vestre Viken


Smittevern prosedyrer

V

Vergemål


Asker og Bærum legevakt


Helsestasjoner


Legemiddelgjennomganger


Plan for fastlegetjenesten


Smittevern veileder


Vikaropplysningsskjema


Avlasning barneboliger, fysiske problemer


Hjelpemidler


Legevakt metodebok


Pleie- og omsorgstjenester


Smittevernplan
Avlasning barneboliger, psykiske problemer


Homestart


Lettere psykiske problemer


Psykisk helseteam PHT


SOPB

Barnevern


Honorar

M

Meldeskjema ved fravær


Psykisk helseteam PHT


Svangerskapsomsorg
Basistilskudd

I

Informasjonsbrosjyre for innleggende lege


MSIS skjema


Pårørende


Sykehjem
Bekymringsmelding

K

KAD

N

NAV i Bærum kommune

R

Ressursteam for ungdom

T

Tidlig innsatsteam
Bjørnegård aktivitetshus


Kjøregodtgjørelse


Nytt fra Smittevern


Retningslinjer for fravær


Tilbud til hjemmeboendeE

Ergo- og fysioterapi


Kommunale akutte døgnplasser

O

Opptrening og rehavilitering

S

Samhandlingsteam


Tilbud til personer med utviklingshemmingF

Faslegeordningen


Kommunale boliger

P

Pakkeforløp for psykisk helse og rus


Samtykkekompetanse


Tolk
Fastlegenytt


Koordinerende enhet for helse og omsorg


Pandemiplan


Seniorsenter


TT-kort
Flyktninger og asylsøkere


Krisesenter


Parkering Forflytningshemmede


Skolehelsetjenesten


Tuberkulose kontrollprogramf

Forside Tilbake

Bekymringsmelding

Samtykke

Tvangsinnleggelse
psykisk helsevern

Parkering for forflytningshemmede

TT-kort

Pasientforløp
Vestre Viken

Linker og skjemaer

Legemiddelgjennomgang

Legeerklæring rehabiliteringsopphold Altea

MSIS

Bestilling av sesongens
influensa- og pneumokokkvaksiner
Risikogrupper

Samarbeidsrutine mellom fastleger og Helsetjenester
barn og unge

Flytskjema - Fastlege -psykisk helse og rus

Bestilling av smittevernsutstyr