Informasjon for fastleger i Bærum kommune

Følg Bærum kommune på


Innhold A-ÅA

Akutthjelp til barnefamilier


Friskliv og mestring

L

Lege til personer uten fastlege


Pasient- og brukerrettighetsloven


Smittevern i Bærum


Tvangsinnleggelse


Alvorlige psykiske lidelser og rus

H

Helsestasjon for ungdom


Legeerklæring Altea


Pasientforløp Vestre Viken


Smittevern prosedyrer

V

Vergemål


Asker og Bærum legevakt


Helsestasjoner


Legemiddelgjennomganger


Plan for fastlegetjenesten


Smittevern veileder


Vikaropplysningsskjema


Avlasning barneboliger, fysiske problemer


Hjelpemidler


Legevakt metodebok


Pleie- og omsorgstjenester


Smittevernplan
Avlasning barneboliger, psykiske problemer


Homestart


Lettere psykiske problemer


Psykisk helseteam PHT


SOPB

Barnevern


Honorar

M

Meldeskjema ved fravær


Psykisk helseteam PHT


Svangerskapsomsorg
Basistilskudd

I

Informasjonsbrosjyre for innleggende lege


MSIS skjema


Pårørende


Sykehjem
Bekymringsmelding

K

KAD

N

NAV i Bærum kommune

R

Ressursteam for ungdom

T

Tidlig innsatsteam
Bjørnegård aktivitetshus


Kjøregodtgjørelse


Nytt fra Smittevern


Retningslinjer for fravær


Tilbud til hjemmeboendeE

Ergo- og fysioterapi


Kommunale akutte døgnplasser

O

Opptrening og rehavilitering

S

Samhandlingsteam


Tilbud til personer med utviklingshemmingF

Faslegeordningen


Kommunale boliger

P

Pakkeforløp for psykisk helse og rus


Samtykkekompetanse


Tolk
Fastlegenytt


Koordinerende enhet for helse og omsorg


Pandemiplan


Seniorsenter


TT-kort
Flyktninger og asylsøkere


Krisesenter


Parkering Forflytningshemmede


Skolehelsetjenesten


Tuberkulose kontrollprogramf

Forside Tilbake Nytt fra smittevern

November

April

Januar

2018

September

Juli

Mars

2016

Desember

September

Juli

Mars

2015

Desember

November

Juni

November

Oktober

Juli

Mars

2019

Januar
2020